Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 25 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVII sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dukla za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Teodorówka ,
b) zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Dukla i propozycji planu aglomeracji Równe ,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2014 roku,
d) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1992 R Kobylany – Wietrzno ,
e) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 R Gorlice – Dukla ,
f) zmian w uchwale własnej dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w 2014 roku w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: Budowa chodnika wraz z kolektorem w ciągu drogi powiatowej Nr 2000 R Równe - Lubatówka w miejscowości Równe oraz zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Dukla na 2014 rok na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego ,
g) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 000,00 zł
h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2014 ,
i) wyodrębnienia w budżecie Gminy Dukla środków stanowiących fundusz sołecki .
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

dukla.pl