Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zawiadamia, że w dniu 30 października (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Dukli. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno (druk nr 253),
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno (druk nr 254),
c) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 255),
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 256),
e) zmian w uchwale własnej w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok (druk nr 257).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.