Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVI sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla /druk nr 314/,
b) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Lipowicy w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk nr 315/,
c) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Tylawie, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe /druk nr 316/,
d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie pomocy /druk nr 317/,
e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 39+836 – 40+328 (492mb.) strona prawa w miejscowości Iwla-Teodorówka oraz zatok autobusowych w km 40+640 strona lewa w miejscowości Teodorówka w km 41+709 strona lewa w miejscowości Nadole – Etap II /druk nr 318/.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

dukla.pl