Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.
Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2015/2016.
7. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2015 rok.
8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Linia elektroenergetyczna 110 kV" /druk nr 183/,
b) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/,
c) zmiany uchwały własnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok /druk nr 185/,
d) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli /druk nr 186/,
e) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" /druk nr 187/,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok /druk nr 188/,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 189/,
h) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 /druk nr 190/,
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 191).
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Oświadczenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji.