Serdecznie zapraszam mieszkańców Dukli na Zebranie Wyborcze Członków Zarządu Osiedla, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dukli.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Uchwalenie porządku zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu Osiedla.
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Osiedla.
8. Ogłoszenie wyników wyboru członków Zarządu Osiedla
9. Sprawy wniesione przez mieszkańców.
10. Zakończenie zebrania.


Przewodniczący Zarządu Osiedla DuklaZenon Leńczyk