Już w najbliższy poniedziałek, odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli. Zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, obrady poprowadzi najstarszy wiekiem radny. W tym przypadku będzie to radny Jan Marszał.

Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Dukli nowej kadencji zwołał na 1 grudnia o godzinie 17:00 Komisarz Wyborczy w Krośnie. On też ustalił porządek obrad. Sesję otworzy Jan Marszał jako najstarsza wiekiem radny.

Kolejnym punktem będzie wręczenie radnym przez przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej zaświadczeń o wyborze, radni złożą również uroczyste ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie po wyborze komisji skrutacyjnej, radni przystąpią do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli w tajnym głosowaniu. Po wyborze nowo wybrany przewodniczący (bądź przewodnicząca) przejmie prowadzenie obrad i już pod jego przewodnictwem Rada dokona wyboru wiceprzewodniczących.

Ostatnim punktem I sesji będzie złożenie uroczystego ślubowania przez Burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara: "Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".