Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołał na dzień 7 listopada (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LIX sesję Rady Miejskiej. Będzie to prawdopodobnie ostatnia planowana sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli,
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej,
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli,
5. Zapytania i wolne wnioski,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski,
8. Oświadczenia i informacje,
9. Zamknięcie sesji.