Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołał na dzień 28 października 2014 r. (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2013 rok.
7. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy Jana Strycharskiego w Dukli oraz ustalenia przebiegu ulicy Jana Strycharskiego i ulicy Pocztowej w Dukli /druk nr 362/,
b) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny oraz stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych/druk nr 363/,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015 /druk nr 364 /,
d) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolantariacie” /druk nr 365/,
e) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Lipowica /druk nr 366 /,
f) wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Sulistrowa /druk nr 367/,
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2014/druk nr 368/.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.