Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki opublikowanej 26 lipca 2014 r. kontroli dotyczących "Lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych". W wystąpieniu pokontrolnym NIK oceniła pozytywnie działalność Urzędu Miejskiego w Dukli mimo stwierdzenia jednej nieprawidłowości.

Celem kontroli była ocena przestrzegania przez właściwe organy administracji publicznej ograniczeń związanych z lokalizacją i budową lądowych farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania zasad zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczenia uciążliwości lądowych farm wiatrowych dla mieszkańców.

Kontrolą objęto łącznie 66 jednostek z 10 województw, w tym 28 urzędów gmin, 19 starostw powiatowych oraz 19 powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Kontrolą objęto lata od 2009 – 2013.

Kontrolą objęto 3 postępowania przeprowadzone przez Burmistrza Dukli, w okresie 2009-2013 (I półrocze) tj.: postępowania dotyczące budowy farm wiatrowych w miejscowościach: Równe, Cergowa-Jasionka i Iwla.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność Urzędy Miejskiego w Dukli i Burmistrza Gminy Dukla. Stwierdzono jedną nieprawidłowość - termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych w Równem", został przekroczony o 26 dni, a termin wydania takiej decyzji w stosunku do przedsięwzięcia "Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych Cergowa-Jasionka", został przekroczony o 6 dni.

NIK