Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli L sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2013 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2013 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2013.
13. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14. Oświadczenia i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

dukla.pl