Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic zwołuje na dzień 8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XLVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja dotycząca realizacji wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Dukla w roku 2013.
7. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2013 rok.
8. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Dukla za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla /druk nr 328/,
b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krosno na zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick – up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie /druk nr 329/,
c) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 330/,
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chyrowej, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 331/,
e) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego /druk nr 332/,
f) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego /druk nr 333/.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Oświadczenia i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

dukla.pl